Table of Contents

Cách để thêm người khác vào cuộc họp Video trên Google Meet
Tin học

Cách để thêm người khác vào cuộc họp Video trên Google Meet

Trong Google Meet, bạn có thể thêm mọi người vào cuộc họp video trước hoặc sau khi cuộc họp bắt đầu. Người được thêm có thể ở trong hoặc ngoài tổ chức của bạn.

Mọi người trong tổ chức của bạn thì luôn có thể được tham gia vào Google Meet miễn là họ đăng nhập vào tài khoản G Suite của họ.

Ai đó trong tổ chức của bạn phải cấp quyền truy cập cho khách bên ngoài khi họ cố gắng tham gia, trừ khi Tài khoản Google của khách bên ngoài được thêm vào sự kiện Google Calendar hoặc họ được mời trong cuộc họp video.

Xem thêm: Cách để tham gia cuộc họp video trên Google Meet

Đối với lĩnh vực giáo dục: Trong cuộc họp video, chỉ người tạo cuộc họp mới có thể xem và phê duyệt các yêu cầu tham gia cuộc họp từ bên ngoài miền G Suite của trường. Nếu bạn tạo một cuộc họp và muốn thêm khách với một địa chỉ email nằm ngoài phạm vi trường học của bạn, hãy đảm bảo duy trì cuộc gọi cho đến khi tất cả các khách bên ngoài của bạn được chấp thuận tham gia.

Thêm khách vào cuộc họp video thông qua sự kiện Google Calendar

Mời khách tham dự cuộc họp video thông qua Google Calendar

Bạn có thể mời thêm khách và loại bỏ khách trong cuộc họp video. Để mời những người bên ngoài tổ chức của bạn chưa được thêm vào sự kiện Lịch, trước tiên, ai đó trong tổ chức của bạn phải cấp cho họ quyền truy cập vào cuộc họp.

 1. Chuyển đến Google Calendar và mở một sự kiện hiện có.
 2. Trên tab Guests, đi đến Add guests và thêm khách.
 3. Nhấp vào Save
 4. Bấm Send để gửi lời mời.Khách nhận được một email với thông tin sự kiện và liên kết đến cuộc gọi video.

Chuyển tiếp cuộc họp video chi tiết tham gia cho khách bổ sung

Khách được mời có thể chuyển tiếp lời mời họp hoặc chi tiết cho người khác. Một người tham gia cuộc họp từ tổ chức của bạn có thể cần phải chấp thuận khách bên ngoài khi họ cố gắng tham gia.

Advertisements

Mọi người trong tổ chức của bạn luôn có thể tham gia miễn là họ đăng nhập vào tài khoản G Suite của họ.

Thêm khách vào cuộc họp video qua email

Bạn có thể mời thêm khách và loại bỏ khách trong cuộc họp video. Để mời những người bên ngoài tổ chức của bạn chưa được thêm vào sự kiện Lịch, trước tiên, ai đó trong tổ chức của bạn phải cấp cho họ quyền truy cập vào cuộc họp.

Có 2 cách để thực hiện như sau:

1
 1. Ở bên phải, nhấp vào Mọi người Mọi ngườivà sau đóThêm người Thêm người.
 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email và bấm Gửi lời mời .
2
 1. Ở góc dưới bên trái, nhấp vào tên cuộc họp.
 2. Nhấp vào Sao chép thông tin tham gia Sao chép.
 3. Dán chi tiết cuộc họp vào email hoặc ứng dụng khác và gửi cho người đó.

Xóa khách khỏi cuộc họp video

Lưu ý: Bạn cần ở cùng một tổ chức với người tổ chức cuộc họp để xóa ai đó khỏi cuộc họp video.

 1. Bên phải, đi đến People Mọi người
 2. Chỉ vào người, và sau đó nhấp vào mũi tên quay lại Trở lại
 3. Nhấp vào Remove Tẩy

Android

Advertisements

Thêm khách vào cuộc họp video thông qua sự kiện Google Calendar

Mời khách tham dự cuộc họp video thông qua Google Calendar

Bạn có thể mời thêm khách và loại bỏ khách trong cuộc họp video. Để mời những người bên ngoài tổ chức của bạn chưa được thêm vào sự kiện Google Calendar, trước tiên ai đó trong tổ chức của bạn phải cấp cho họ quyền truy cập vào cuộc họp.

 1. Trong Google Calendar, mở một sự kiện hiện có và nhấn Edit Biên tập.
 2. Để thêm khách, chạm vào phần Guests và nhập địa chỉ email.
 3. Nhấn Done hoặc Save để gửi lời mời đến mọi người.Khách nhận được một email với thông tin sự kiện và liên kết đến cuộc họp video.

Cách để thêm người khác vào cuộc họp Video trên Google Meet

Chuyển tiếp lời mời cuộc họp video cho khách cần được thêm vào

Khách được mời có thể chuyển tiếp lời mời họp  cho người khác. Một người tham gia cuộc họp từ tổ chức của bạn có thể cần phải chấp thuận khách bên ngoài khi họ cố gắng tham gia.

Mọi người trong tổ chức của bạn luôn có thể tham gia miễn là họ đăng nhập vào tài khoản G Suite của họ.

Thêm khách vào cuộc họp video qua email

Bạn có thể mời thêm khách và loại bỏ khách trong cuộc họp video. Để mời những người bên ngoài tổ chức của bạn chưa được thêm vào sự kiện Google Calendar thì trước tiên ai đó trong tổ chức của bạn phải cấp cho họ quyền truy cập vào cuộc họp.

Advertisements
 1. Mở App Google Meet và tham gia một cuộc họp video
 2. Nhấn vào Info Information
 3. Nhấn Share và chọn một ứng dụng để gửi chi tiết cuộc họp cho khách của bạn.

Xóa một khách trong cuộc họp video

Lưu ý: Bạn cần ở cùng một tổ chức với người tổ chức cuộc họp để xóa ai đó khỏi cuộc họp video.

 1. Chọn People People
 2. Chọn vào người mà bạn muốn xoá
 3. Chọn Remove Remove, rồi nhấp vào Remove để xác nhận

iPhone & iPad

Thêm khách vào cuộc họp video thông qua sự kiện Google Calendar

Mời khách tham dự cuộc họp video thông qua Google Calendar

Bạn có thể mời thêm khách và loại bỏ khách trong cuộc họp video. Để mời những người bên ngoài tổ chức của bạn chưa được thêm vào sự kiện Google Calendar, trước tiên ai đó trong tổ chức của bạn phải cấp cho họ quyền truy cập vào cuộc họp.

 1. Trong Google Calendar, mở một sự kiện hiện có và nhấn Edit Biên tập.
 2. Để thêm khách, chạm vào phần Guests và nhập địa chỉ email.
 3. Nhấn Done hoặc Save để gửi lời mời đến mọi người.Khách nhận được một email với thông tin sự kiện và liên kết đến cuộc họp video.

Cách để thêm người khác vào cuộc họp Video trên Google Meet

Chuyển tiếp lời mời cuộc họp video cho khách cần được thêm vào

Khách được mời có thể chuyển tiếp lời mời họp  cho người khác. Một người tham gia cuộc họp từ tổ chức của bạn có thể cần phải chấp thuận khách bên ngoài khi họ cố gắng tham gia.
Mọi người trong tổ chức của bạn luôn có thể tham gia miễn là họ đăng nhập vào tài khoản G Suite của họ.

Advertisements

Thêm khách vào cuộc họp video qua email

Bạn có thể mời thêm khách và loại bỏ khách trong cuộc họp video. Để mời những người bên ngoài tổ chức của bạn chưa được thêm vào sự kiện Google Calendar thì trước tiên ai đó trong tổ chức của bạn phải cấp cho họ quyền truy cập vào cuộc họp.

 1. Mở App Google Meet và tham gia một cuộc họp video
 2. Nhấn vào Info Information
 3. Nhấn Share và chọn một ứng dụng để gửi chi tiết cuộc họp cho khách của bạn.

Xóa một khách trong cuộc họp video

Lưu ý: Bạn cần ở cùng một tổ chức với người tổ chức cuộc họp để xóa ai đó khỏi cuộc họp video.

 1. Chọn People People
 2. Chọn vào người mà bạn muốn xoá
 3. Chọn Remove Remove, rồi nhấp vào Remove để xác nhận


Cách sử dụng Google Meet toàn tập