Cách để thêm người khác vào cuộc họp Video trên Google Meet

Trong Google Meet, bạn có thể thêm mọi người vào cuộc họp video trước hoặc sau khi cuộc họp bắt đầu. Người được thêm có thể ở trong hoặc ngoài tổ chức của bạn.

Mọi người trong tổ chức của bạn thì luôn có thể được tham gia vào Google Meet miễn là họ đăng nhập vào tài khoản G Suite của họ.

Ai đó trong tổ chức của bạn phải cấp quyền truy cập cho khách bên ngoài khi họ cố gắng tham gia, trừ khi Tài khoản Google của khách bên ngoài được thêm vào sự kiện Google Calendar hoặc họ được mời trong cuộc họp video.

Đối với lĩnh vực giáo dục: Trong cuộc họp video, chỉ người tạo cuộc họp mới có thể xem và phê duyệt các yêu cầu tham gia cuộc họp từ bên ngoài miền G Suite của trường. Nếu bạn tạo một cuộc họp và muốn thêm khách với một địa chỉ email nằm ngoài phạm vi trường học của bạn, hãy đảm bảo duy trì cuộc gọi cho đến khi tất cả các khách bên ngoài của bạn được chấp thuận tham gia.

Bài viết này hữu ích?
Không
Tags

Son Anh

Tôi là Sơn, tôi đang tham gia cộng tác tại GhienCongNghe. Tôi rất yêu thích đọc và mò các thủ thuật Windows và iPhone. Thành tích đáng nể nhất của tôi là phá cháy ổ cứng :D
Back to top button